چرخه مدیریت بحران

مراحل چهارگانه مدیریت بحران

 

 

الف) پیشگیری: مجموعه تمهیدات واقداماتی است که عمدتا پیش از وقوع بحران ولزوما در حین یا پس از وقوع بحران با هدف جلوگیری از بروز خطر یا کاهش آثار زیان بار آن انجام می شود .

ب)آمادگی : مجموعه اقداماتی که توانایی شهروندان ، مدیریت شهری ومردم را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می دهند آمادگی شامل مطالعه ، تحقیق ، جمع آوری اطلاعات ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، طراحی ، تامین منابع وامکانات ، آموزش، تمرین ومانور است .آموزش شامل آموزشهای همگانی وتخصصی برای شهروندان ،مسئولین ودست اندرکان ذیربط است که از طریق رسانه های گروهی یا به طرق مقتضی دیگر ارائه ميشود.

ت)مقابله : انجام اقدامات وارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات وحفظ جان ومال شهروندان واموال عمومی ،دولتی وجلوگیری از گسترش خسارات انجام می گیرد .

مقابله شامل هشدار، اطفاء حریق، کنترل منابع آب، برق، گاز، مواد سوختنی،  انفجاری، شیمیایی، جستجو، امداد و نجات، بهداشت، درمان، تامین امنیت، ترابری، ارتباطات، تدفین اجساد، آوار برداری، دفع پسماندها، سوخت رسانی است .

ج)بازسازی وبازتوانی : کلیه اقدامات لازم وضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب دیده با رعایت مقررات ودر نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار وبا ضوابط ایمنی انجام می گیرد .

من کارت
شهر نما
عوارض نوسازی
ثبت درخواست های مردمی
عوارض خودرو
خدمات تامین اجتماعی
خدمات پستی
خدمات شرکت مخابرات
خدمات شرکت برق
خدمات شرکت آب و فاضلاب
خدمات شرکت گاز
تلویزیون
رادیو
روزنامه سیمای زنجان
روزنامه مردم نو زنجان
نقشه شهر زنجان
آرشیو اخبار شهرداری زنجان
برنامه های سینما 
تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری زنجان است