مدیریت بحران

مفاهیم وتعاریف:

الف) بحران : وضعیتی است غیر عادی که در اثر رخدادهای طبیعی یا عملکردهای انسانی به طور ناگهانی در جامعه بوجود می آید ومشقت ، سختی وخسارت عمده ای را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند وبر طرف کردن آن نیاز به اقدامات وعملیات اضطراری ، فوق العاده وسریع دارد .

ب) مدیریت بحران : فرآیند برنامه ریزی وعملکرد مقامات دستگاههای اجرایی دولتی ، غیر دولتی ، شهرداری وعمومی است که با مشاهده ، تجزیه وتحلیل بحرانها به صورت یکپارچه جامع وهماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود تلاش می کنند تا از بحرانها پیشگیری نمایند یا در صورت وقوع آنها اقدامات لازم را در جهت کاهش آثار، ایجاد آمادگی لازم ، مقابله ، امدادرسانی سریع وبهبود اوضاع تا رسیدن به وضعیت عادی وبازسازي معمول نمایند .

ت)مدیریت مخاطرات (ریسک): فرآیندی است که سطح عمل یک خطر مشخص را در جامعه شناسایی می کند واین اطلاعات را در جهت تصمیم گیری برای اقدامات مربوط به کاهش اثرات مخاطرات ومقابله با آنها به کار می برد. این فرایند با توجه به رعایت منافع وهزینه های کاهش مخاطرات انجام می گیرد .

ج)مخاطرات طبیعی: یک پدیده طبیعی که در مجاورت سکونتگاه های انسانی وبه شکل یک تهدید برای مردم ، ساختار ها یا سرمایه های اقتصادی روی می دهد وممکن است منجر به بحران شود مخاطرات طبیعی به دلیل شرایط وفرآیندهای زمین ساختی ، زمین لرزه ای در محیط بوجود می آیند .

من کارت
شهر نما
عوارض نوسازی
ثبت درخواست های مردمی
عوارض خودرو
خدمات تامین اجتماعی
خدمات پستی
خدمات شرکت مخابرات
خدمات شرکت برق
خدمات شرکت آب و فاضلاب
خدمات شرکت گاز
تلویزیون
رادیو
روزنامه سیمای زنجان
روزنامه مردم نو زنجان
نقشه شهر زنجان
آرشیو اخبار شهرداری زنجان
برنامه های سینما 
تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری زنجان است